BUTIKK OG KJEDEDRIFT

Fagansvarlig:
Rektor Cecilie Brun Løwe

Forelesere:
Tom Blix
Daglig leder i Sales Support
Representanter fra kjedene
Gjesteforelesere

Faget skal bl.a. gi studentene forståelse for hvordan butikk og kjededrift foregår, hvilke muligheter som ligger i å utnytte butikken som medium, og hvilke muligheter som ligger innenfor kjedenes konsepter. Det vil bli lagt stor vekt på de ansattes mulighet til å øke salg og kundetilfredshet.

Faget er delt opp i enkelttemaer:

 • Salg og kundeservice

 • Key Account Management

 • Kjedepresentasjoner

 • Butikkeksponering

Innhold:

 • Salgs-og kundeforståelse

 • Personlig utvikling for økte salgsresultater

 • Kjøpsmønster

 • Design/butikkmiljø/innredning/belysning

 • Eksponeringens betydning.

 • Aktivitetsplaner/kampanjer.

 • Kjededrift, og hvordan forlag bør tilpasse seg kjedenes konsepter

 • Muligheter innen profesjonalisert KAM-jobbing

Butikk-ogkjededrift-1.jpeg

FORLAGSDRIFT

Fagansvarlig:
Rektor Cecilie Brun Løwe

Forelesere:
Representanter fra forlag, både skjønn/generell- og fagbokforlag

Forlagsdrift inngår som et sentralt element i undervisningen.

Faget skal gi studentene et innblikk i hvordan forlag drives, hvilke rammebetingelser de jobber under og hvilke vurderinger som gjøres i forbindelse med bokprosjekter og salg.

Faget er relevant for studentene fra både bokhandel og forlag. Bokhandelsansatte får større innblikk i hvordan deres viktigste leverandører tenker og arbeider, og derigjennom sikre kunnskap som gir grunnlag for enda bedre samarbeid med forlagene.

Studenter fra forlag kan få innblikk i hvordan andre typer forlag jobber, en opplæring som sikkert utfyller den man selv har fått i sitt eget forlag.

Faget består av følgende moduler:

 • Fra manus til ferdig bok / Kari Marstein, redaksjonssjef, Gyldendal Litteratur

 • Utenlandske rettigheter / Cathrine Bakke Bolin, redaksjonssjef Gyldendal Litteratur

 • Forfatteruvikling/forvaltning / Anne Fløtaker, sjefsredaktør Strawberry publishing

 • Digitalisering/rettigheter / Mathias Lilleengen, advokat Forleggerforeningen

 • Forlagsøkonomi / Anne Gaathaug, forlagssjef, Gloria Forlag

 • Forlag/presse / Ingunn Lindborg, digital rådgiver, CappelenDamm

 • Merkevarebygging/konseptutvikling /

 • MMI/målgruppedefinering / Ingunn Lindborg, digital rådgiver, CappelenDamm

 • Kanalvalg og salgsstrategi /

.

Forlagsdrift-1.jpeg

BRANSJE-KUNNSKAP

Fagansvarlig:
Rektor Cecilie Brun Løwe

Forelesere:
Representanter fra Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, forlag og institusjoner i bransjen.

Faget skal gi studentene et godt innsyn i den samlede bokbransjen og dens aktører, og om avtaleverket som gjelder i bransjen.

Representanter fra Bokhandlerforeningen foreleser om Bokavtalen, dens regler og dens fallgruver. Det blir lagt vekt på utstrakt bruk av eksempler og diskusjonsoppgaver for at studentene skal få en praktisk tilnærming til avtaleverket.

Tilsvarende vil en representant fra Forleggerforeningen forelese om foreningens historikk, dens arbeidsoppgaver og avtaleverk.

Skolen får også besøk fra, og besøker selv, sentrale institusjoner i bransjen, bl.a. Forfatterforeninger, Norsk Kulturråd, Nasjonalbiblioteket, Norla, NBI etc.

Med utgangspunkt i forlagenes ståsted gir vi et godt innblikk i ulike typer salgskanaler for forlagene; bokhandel, bokklubber, netthandel, skoleverket, eget direktesalg etc. Dette vil være med på synliggjøre bokhandelens plass i bransjen, sett i forhold til alternative salgskanaler.

Vi besøker selv, og får besøk av, mange ulike forlag, og får treffe noen av deres forfattere. Tilsvarende vil vi få forelesninger fra de sentrale aktører innen pliktige varer f.eks. papir, kontor, rekvisita og kort leverandører.

Faget bransjekunnskap inneholder også en studietur. De siste årene har vi vært i Berlin, København og London.

Bransjekunnskap-1.jpeg

LITTERATUR

Fagansvarlig:
Heidi Christoffersen / Ingunn Lindborg

Forelesere:
Heidi Christoffersen / Ingunn Lindborg
Representanter fra forlagene
Forfattere

Studentene skal gjøres kjent med dagens litteratur i form av forelesninger, besøk av forlag, gjesteforelesere fra bransjen, forfatterbesøk og -opplesninger. Faget inneholder også brevundervisning som går over ett år, med 10 besvarelser.

Faget inneholder fokus på:

 • Samtidslitteratur

 • Populærlitteratur

 • Norsk litteratur

 • Barne- og ungdomslitteratur

 • Verdenslitteratur

Skolen får besøk av flere erfarne og dyktige forlagsredaktører som med mye kunnskap og engasjement deler sin viten om bøker og litteratur. I tillegg gir de også informasjon om bok- og forfatternyheter fra forlaget. I noen tilfeller får skolen også besøk av forfattere som leser fra bøkene sine.

I faget Litteratur gjennomføres også brevundervisning. Alle brev deles ut ved semesterstart, med tilhørende pensumliste. I forbindelse med hvert brev skal studenten lese utdrag fra en eller flere bøker, og så besvare noen spørsmål om dette. Brevene rettes av fagansvarlig og returneres med kommentarer.

Litteratur-1.jpeg

LEDELSE

Fagansvarlig:
Cathrine Lie Strand, seniorpartner i Maze Feedback

Foreleser:
Cathrine Lie Strand, seniorpartner i Maze Feedback

Faget ledelse er todelt.
Den ene delen Situasjonsbestemt ledelse. Faget har som mål å gjøre studentene bevisst på hvordan de kan styrke samspillet mellom ledere og medarbeidere, og hvordan de kan utvikle en situasjonsbestemt lederstil.

Det fokuseres på praktiske hjelpemidler lederne kan bruke for å bedre samspillet internt i organisasjonen. Faget passer også godt for ikke-ledere.

Den andre delen av faget er Personalledelse. Faget skal gi en oversikt over personalfunksjonens oppgaver i bokhandel/forlag. Holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som styrer personalarbeidet skal belyses.

De to fagene har følgende innhold:

Innhold Situasjonsbestemt ledelse:

 • Jeg som leder

 • Hva er jeg dyktig til?

 • Hva bør jeg bli enda dyktigere i

 • Alternative menneskesyn

 • Vurdering av en situasjon og medarbeideres kompetanse

 • Lederens kilder til makt og innflytelse

 • Alternative lederstiler: Instruere, selge, delta, delegere

 • Valg av lederstil, betinget av medarbeidernes kompetanse

 • Kompetanseutvikling av medarbeidere

 • Team og presentasjonsteknikk

 • Aktiv lytting og god kommunikasjon

 • Team og teamutvikling

Innhold Peronalledelse:

 • Personalfunksjonens utvikling

 • Verdisyn

 • Etikk

 • Personalpolitikk

 • Læring og utvikling

 • Bedriftskultur

 • Kommunikasjon

 • Medarbeidersamtaler

 • Sosiale ytelser

 • Arbeidsrett

Ledelse-1.jpeg

JUS

Fagansvarlig:
Per Arne Tandberg 
advokat og partner i Advokatfirmaet Legalis AS

Foreleser:
Per Arne Tandberg 
advokat og partner i Advokatfirmaet Legalis AS

Advokat Mathias Lillengen

 

Faget skal gi studentene kunnskap om aktuelle lover innen innen kjøp, salg og markedsføring mot forbruker, samt arbeidsrett.

Innhold:

 • Regler om kjøp og salg

 • Kjøpsloven og regler om kredittkjøp

 • Avtaleloven

 • Vergemålsloven

 • Angrerettloven

 • Regler om markedsføring, herunder markedsføringsloven

 • Regler om forholdet mellom arbeidsgiver/arbeidstaker

Jus-1.jpeg

MARKEDSFØRING

Fagansvarlig:
Arild Bjørn-Larsen
Bright Products AS

Forelesere:
Ingunn Lindborg, Digital rådgiver i Cappelen Damm AS
Arild Bjørn-Larsen
Markedsdirektør Bright Products AS

Faget skal gi kunnskap og forståelse for grunnleggende markedsføringsteori, kjøpsatferd og påvirkning av kunder gjennom markedsføringsvirkemidler. Det vil legges stor vekt på eksempler fra bokhandel og forlag.

Faget innholder:

 • Markedsføringsbegreper

 • Behov og segmentering

 • Bokkjøp og lesevaner

 • Markedsstrategier

 • Virkemidler i markedsføring

 • Salg, reklame og informasjon/PR

 • Markedsplaner og gjennomføring

Markedsføring-1.jpeg

ØKONOMI

Fagansvarlig og foreleser:
Håkon Svendsen

Høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Faget skal skape forståelse for sentrale økonomiske begreper og sammenhenger, samt innføring i bruk av verktøy for økonomisk styring og oppfølging.

Vi jobber med praktiske case fra både bokhandel og forlag, priskalkulering, regnskap, budsjettering, kampanjer, produktmix, kategoritankegang m.m.

Dette er et fag som mange av studentene har litt redsel for når man starter, men etter endt studium er studentene trygge på økonomibegrepene og vil bruke dette mer aktivt i hverdagen.

Faget inneholder bl.a.:

 • Regnskapet og nøkkeltall

 • Regnskapsanalyse: analyse av lønnsomhet, analyse av likviditet

 • Budsjettering

 • Kalkulasjon og prissetting

 • Bransjens nøkkeltall – analyser

Økonomi-1.jpeg